Những thông tin trên website này là do chúng tôi tổng hợp lại và đăng tải. Vì vậy những nội dung này chỉ mang tính chất cá nhân để bạn tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những thông tin mà bạn cho là phù hợp và tin tưởng.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thất phát sinh nào kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp khi bạn sử dụng website của chúng tôi.

Nhiều lúc sẽ có một số đường link (URL) trên website của chúng tôi dẫn ra những trang web bên ngoài. Những URL này đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi vì vậy mà chúng tôi không thể kiểm soát những nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các link/URL đó. Việc sử dụng các links/URL đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Chúng tôi luôn cố gắng để cho website này luôn trong trạng thái hoạt động bình thường. Thế nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến vấn đề kỹ thuật như đường truyền, hosting…nằm ngoài khả năng của mình, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng chúng tôi cũng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.